اشعار عارفانه و انقلابی از شعرای معاصر سلام و احترامات خدمت تمامی شما دوستان عزیز به امید صحت وسلامتی کامل شما : دوستان عزیز وبلاگ هذا جهت رشد وارتقای ادب وادبیات شعر ساخته شده تا خدمتی باشد برای هم میهنان عزیز ودوست داران شعر وادب , شما عزیزان گل می توانید مطالب جدید از اشعار را از شعرای سلف ومعاصر دریافت نمایید به امید موفقیت هر چه بیشتر شما عزیزان مارا هم از دعای خیر تان فراموش نکنید . tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com 2020-01-17T18:58:41+01:00 mihanblog.com نشان عشق چیست 2020-01-13T18:15:03+01:00 2020-01-13T18:15:03+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2047 حاج محمود نیکه ای که می پرسی نشان عشق چیستعشق چیزی جز ظهور مهر نیستعشق یعنی مشکلی راحت کنیدردی از در مانده ای درمان کنیدر بین این همه ی غوغا و شرعشق یعنی کاهش رنج بشرعشق یعنی گل بجای خار باشپل بجای این همه ی دیوار باشعشق یعنی تشنه ای خود نیز اگرواگذاری آب را، بر تشنه ترعشق یعنی دشت گلکاری شدهدر کویری چشمه ای جاری شدهعشق یعنی ترش را شیرین کنیعشق یعنی نیش را نوشین کنیهر کجا عشق آید و ساکن شودهر چه نا ممکن بود ؛ ممکن شود عکس شکوفه های درخت گیلاس در ژاپن

ای که می پرسی نشان عشق چیست
عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی مشکلی راحت کنی
دردی از در مانده ای درمان کنی

در بین این همه ی غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر

عشق یعنی گل بجای خار باش
پل بجای این همه ی دیوار باش

عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر
واگذاری آب را، بر تشنه تر

عشق یعنی دشت گلکاری شده
در کویری چشمه ای جاری شده

عشق یعنی ترش را شیرین کنی
عشق یعنی نیش را نوشین کنی

هر کجا عشق آید و ساکن شود
هر چه نا ممکن بود ؛ ممکن شود

]]>
رفتنت آ غاز دیرانیست 2020-01-13T06:08:19+01:00 2020-01-13T06:08:19+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2045 حاج محمود نیکه رفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزنابتدای یک پریشانیست حرفش را نزنگفته بودی چشم بردارم من از چشمان توچشمهایم بی تو بارانیست حرفش را نزنآرزو داری که دیگر بر نگردم پیش توراه من با اینکه طولانیست حرفش را نزندوست داری بشکنی قلب پریشان مرادل شکستن کار آسانیست حرفش را نزنعهد بستی با نگاه خسته ای محرم شویگر نگاه خسته ما نیست حرفش را نزنخورده ای سوگند روزی عهد خود را بشکنیاین شکستن نا مسلمانیست حرفش را نزنخواستم دنیا بفهمد عاشقم گفتی به منعشق ما یک عشق پنهانیست حرفش را نزنعالمان فتوی به تحریم نگاهت داده ا تصاویر زیبا با متن

رفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزن

ابتدای یک پریشانیست حرفش را نزن

گفته بودی چشم بردارم من از چشمان تو
چشمهایم بی تو بارانیست حرفش را نزن

آرزو داری که دیگر بر نگردم پیش تو
راه من با اینکه طولانیست حرفش را نزن

دوست داری بشکنی قلب پریشان مرا
دل شکستن کار آسانیست حرفش را نزن

عهد بستی با نگاه خسته ای محرم شوی
گر نگاه خسته ما نیست حرفش را نزن

خورده ای سوگند روزی عهد خود را بشکنی
این شکستن نا مسلمانیست حرفش را نزن

خواستم دنیا بفهمد عاشقم گفتی به من
عشق ما یک عشق پنهانیست حرفش را نزن

عالمان فتوی به تحریم نگاهت داده اند
عمر این تحریم ها آنیست حرفش را نزن

حرف رفتن میزنی وقتی که محتاج توام
رفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزن

]]>
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم 2019-10-16T10:56:26+01:00 2019-10-16T10:56:26+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2044 حاج محمود نیکه بیا تا قدر یک دیگر بدانیمکه تا ناگه ز یک دیگر نمانیمچو مؤمن آینه مؤمن یقین شدچرا با آینه ما روگرانیمکریمان جان فدای دوست کردندسگی بگذار ما هم مردمانیمفسون قل اعوذ و قل هو اللهچرا در عشق همدیگر نخوانیمغرض‌ها تیره دارد دوستی راغرض‌ها را چرا از دل نرانیمگهی خوشدل شوی از من که میرمچرا مرده پرست و خصم جانیمچو بعد از مرگ خواهی آشتی کردهمه عمر از غمت در امتحانیمکنون پندار مردم آشتی کنکه در تسلیم ما چون مردگانیمچو بر گورم بخواهی بوسه دادنرخم را بوسه ده کاکنون همانیمخمش کن مرده وار ای دل ازیرابه هستی مته عکس پروفایل از منظره های بهاری قرمز رنگ

بیا تا قدر یک دیگر بدانیم

که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم

چو مؤمن آینه مؤمن یقین شد

چرا با آینه ما روگرانیم

کریمان جان فدای دوست کردند

سگی بگذار ما هم مردمانیم

فسون قل اعوذ و قل هو الله

چرا در عشق همدیگر نخوانیم

غرض‌ها تیره دارد دوستی را

غرض‌ها را چرا از دل نرانیم

گهی خوشدل شوی از من که میرم

چرا مرده پرست و خصم جانیم

چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد

همه عمر از غمت در امتحانیم

کنون پندار مردم آشتی کن

که در تسلیم ما چون مردگانیم

چو بر گورم بخواهی بوسه دادن

رخم را بوسه ده کاکنون همانیم

خمش کن مرده وار ای دل ازیرا

به هستی متهم ما زین زبانیم

]]>
خواب دیدم خواب اینکه ..... 2019-10-16T10:26:25+01:00 2019-10-16T10:26:25+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2043 حاج محمود نیکه خواب دیدم خواب اینکه مرده امخواب دیدم خسته و افسرده امروی من خروارها از خاک بودوای قبر من چه وحشتناک بودتا میان گور رفتم دل گرفتقبر کن سنگ لحد را گل گرفتناله می کردم ولیکن بی جوابتشنه بودم در پی یک جرعه آببالش زیر سرم از سنگ بودغرق وحشت سوت و کور و تنگ بودخسته بودم هیچ کس یارم نشدزان میان یک تن خریدارم نشدهر که آمد پیش حرفی راند و رفتسوره حمدی برایم خواند و رفتنه رفیقی نه شفیقی نه کسیترس بود و وحشت و دلواپسی عکس منظره غمگین با کیفیت بالا و فول اچ دی طراحی شده برای پروفایل

خواب دیدم خواب اینکه مرده ام

خواب دیدم خسته و افسرده ام

روی من خروارها از خاک بود

وای قبر من چه وحشتناک بود

تا میان گور رفتم دل گرفت

قبر کن سنگ لحد را گل گرفت

ناله می کردم ولیکن بی جواب

تشنه بودم در پی یک جرعه آب

بالش زیر سرم از سنگ بود

غرق وحشت سوت و کور و تنگ بود

خسته بودم هیچ کس یارم نشد

زان میان یک تن خریدارم نشد

هر که آمد پیش حرفی راند و رفت

سوره حمدی برایم خواند و رفت

نه رفیقی نه شفیقی نه کسی

ترس بود و وحشت و دلواپسی

]]>
قلب من در هرزمان خواهان توست 2019-10-08T14:17:05+01:00 2019-10-08T14:17:05+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2042 حاج محمود نیکه قلب من در هر زمان خواهان توستاین دو چشم عاشقم مهمان توستگرچه لبریز از غمی درمانده ایاین نگاهم در پی در مان توستدر میان ظلمت شبهای غمچلچراغ قلب من چشمان توستدر کنارم لحظهاای آسوده باشهمدم دستان من داستان توست عکس های مناظر زیبا و چشم نواز پاییزی

قلب من در هر زمان خواهان توست

این دو چشم عاشقم مهمان توست

گرچه لبریز از غمی درمانده ای

این نگاهم در پی در مان توست

در میان ظلمت شبهای غم

چلچراغ قلب من چشمان توست

در کنارم لحظهاای آسوده باش

همدم دستان من داستان توست

]]>
وصف رخسار 2019-10-08T12:57:25+01:00 2019-10-08T12:57:25+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2041 حاج محمود نیکه وصف رخسارتورادیدم ودلدارشدممن به هرآینه ای درپیِ دیدارشدممن به خال لبت ای دوست گرفتارشدمچشم زیبای تورادیدم وبیمارشدمفکرمن جزبه درخانه ی توراه نرودازخیال تو منِ مجنون وبیکارشدممهرتودر دل این فردحقیرمی ماندمن به هرمهری به جزمهرتوبیزارشدممن به وِرد وبه دعا وُبه نمازسحریبه غم دوری تو عارف دلدار شدم

عکس های زیبا از طبیعت , عکس های زیبا

وصف رخسارتورادیدم ودلدارشدم

من به هرآینه ای درپیِ دیدارشدم

من به خال لبت ای دوست گرفتارشدم

چشم زیبای تورادیدم وبیمارشدم

فکرمن جزبه درخانه ی توراه نرود

ازخیال تو منِ مجنون وبیکارشدم

مهرتودر دل این فردحقیرمی ماند

من به هرمهری به جزمهرتوبیزارشدم

من به وِرد وبه دعا وُبه نمازسحری

به غم دوری تو عارف دلدار شدم

]]>
الهی به مستان میخانه ات 2019-09-20T06:14:53+01:00 2019-09-20T06:14:53+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2040 حاج محمود نیکه الهی به مستانِ میخانه‌اتبه عقل آفرینانِ دیوانه‌اتبه دُردی کش لُجّۀ کِبریاکه آمد به شأنش فرود، إِنَّمَابه دُرّی که عرش است او را صدفبه ساقیّ کوثر، به شاه نجفبه نورِ دل صبح خیزان عشقزِ شادی به اَندُه گریزان عشقبه رندانِ سر مستِ آگاه دلکه هرگز نرفتند، جز راه دلبه شام غریبان به جام صَبوحکز ایشان بود شامِ ما را فُتوحکه خاکم گِل از آبِ انگور کنسرا پای من، آتشِ طور کن عکس منظره قشنگ برای پروفایل + آلبوم تصاویر

الهی به مستانِ میخانه‌ات

به عقل آفرینانِ دیوانه‌ات

به دُردی کش لُجّۀ کِبریا

که آمد به شأنش فرود، إِنَّمَا

به دُرّی که عرش است او را صدف

به ساقیّ کوثر، به شاه نجف

به نورِ دل صبح خیزان عشق

زِ شادی به اَندُه گریزان عشق

به رندانِ سر مستِ آگاه دل

که هرگز نرفتند، جز راه دل

به شام غریبان به جام صَبوح

کز ایشان بود شامِ ما را فُتوح

که خاکم گِل از آبِ انگور کن

سرا پای من، آتشِ طور کن

]]>
الهی به مستان میخانه ات 2019-09-20T06:12:17+01:00 2019-09-20T06:12:17+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2039 حاج محمود نیکه خدایا به جان خراباتیانکزین تُهمتِ هَستِیَم، وا رهانبه میخانۀ وحدتم راه دهدلِ زنده و جانِ آگاه دهکه از کثرت خلق تنگ آمدمبه هر جا شدم، سر به سنگ آمدمبیا  ساقیا، مِی به گردش در آرکه دلگیرم از گردش روزگارازآن مِی که در دل چو منزل کندبدن را فروزان‌تر از دل کندازآن مِی که گرعکسش افتد به جانتوانی به جان دید، حق را عیانمِیِ صاف از آلودگیّ بشرمبدّل به خیر اندر او جمله شرمِیِ معنی افروزِ صورت گدازمیی گشته معجونِ راز و نیازمِیی از منی و تویی گشته پاکشود جان، چکد قطره‌ای گر به خاکبیا تا سری در سَرِ خُم عکس طبیعت بکر

خدایا به جان خراباتیان

کزین تُهمتِ هَستِیَم، وا رهان

به میخانۀ وحدتم راه ده

دلِ زنده و جانِ آگاه ده

که از کثرت خلق تنگ آمدم

به هر جا شدم، سر به سنگ آمدم

بیا  ساقیا، مِی به گردش در آر

که دلگیرم از گردش روزگار

ازآن مِی که در دل چو منزل کند

بدن را فروزان‌تر از دل کند

ازآن مِی که گرعکسش افتد به جان

توانی به جان دید، حق را عیان

مِیِ صاف از آلودگیّ بشر

مبدّل به خیر اندر او جمله شر

مِیِ معنی افروزِ صورت گداز

میی گشته معجونِ راز و نیاز

مِیی از منی و تویی گشته پاک

شود جان، چکد قطره‌ای گر به خاک

بیا تا سری در سَرِ خُم کنیم

من و تو، تو و من، همه گم کنیم

چشی گر از این باده، کوکو زنی

شوی چون از او مست، هوهو زنی

]]>
الهی به مستان میخانه ات 2019-09-20T06:00:09+01:00 2019-09-20T06:00:09+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2037 حاج محمود نیکه بگیرید زنجیرم ای دوستانکه پیلم کند یاد هندوستاندلم خون شد از کلفت مدرسهخدا را خلاصم کن، از وسوسهبیا ساقیا، مِی به گردش در آرکه مِی خوش بود، خاصه در بزم یارمِیِ صاف ز آلایش ما سِویاز او یک نفس تا به عرش خدامِیی کو مرا وارهاند ز منزِ آیین و کیفیّتِ ما و منمِیی را که باشد در او این صفتنباشد به غیر از مِیِ معرفت«رضی» روز محشر علی ساقی استمکن تَرکِ مِی تا نفس باقی است! طبیعت بکر و زیبا

بگیرید زنجیرم ای دوستان

که پیلم کند یاد هندوستان

دلم خون شد از کلفت مدرسه

خدا را خلاصم کن، از وسوسه

بیا ساقیا، مِی به گردش در آر

که مِی خوش بود، خاصه در بزم یار

مِیِ صاف ز آلایش ما سِوی

از او یک نفس تا به عرش خدا

مِیی کو مرا وارهاند ز من

زِ آیین و کیفیّتِ ما و من

مِیی را که باشد در او این صفت

نباشد به غیر از مِیِ معرفت

«رضی» روز محشر علی ساقی است

مکن تَرکِ مِی تا نفس باقی است!

]]>
خرا باتیا سوی منبر نه شو ...... 2019-08-28T06:11:10+01:00 2019-08-28T06:11:10+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2036 حاج محمود نیکه          مکن قصهٔ زاهدان هیچ گوشقدح تا توانی بنوشان و نوشسحر چون نبردی به میخانه راهچراغی به مسجد مبر شامگاهخراباتیا، سوی منبر مشوبهشتی، بدوزخ برابر مشوبزن ناخن و نغمه‌ای بر دلمدمار کدورت بر آر از گلمبکش باده تلخ و شیرین بخندفنا گرد و بر کفر و بر دین بخندکه نور یقین در دلم جوش زدجنون آمد و بر صف هوش زدقلم بشکن و دور افکن سبقبسوزان کتاب و بشویان ورقتعالی اللّه از جلوهٔ آن شرابکه بر جملگی تافت چون آفتابتو زین جلوه از جا نرفتی که‌ایتو سنگی، کلوخی، جمادی،

 

        

مکن قصهٔ زاهدان هیچ گوش

قدح تا توانی بنوشان و نوش

سحر چون نبردی به میخانه راه

چراغی به مسجد مبر شامگاه

خراباتیا، سوی منبر مشو

بهشتی، بدوزخ برابر مشو

بزن ناخن و نغمه‌ای بر دلم

دمار کدورت بر آر از گلم

بکش باده تلخ و شیرین بخند

فنا گرد و بر کفر و بر دین بخند

که نور یقین در دلم جوش زد

جنون آمد و بر صف هوش زد

قلم بشکن و دور افکن سبق

بسوزان کتاب و بشویان ورق

تعالی اللّه از جلوهٔ آن شراب

که بر جملگی تافت چون آفتاب

تو زین جلوه از جا نرفتی که‌ای

تو سنگی، کلوخی، جمادی، چه‌ای

رخ ای زاهد از می پرستان متاب

تو در آتش افتاده‌ای من در آب

که گفته است چندین ورق را ببین

بگردان ورق را و حق را ببین

مگو هیچ با ما ز آئین عقل

که کفر است در کیش ما دین و عقل

ز ما دست ای شیخ مسجد بدار

خراباتیان را به مسجد چکار

ردا کز ریا بر زنخ بسته‌ای

بینداز دورش که یخ بسته‌ای

فزون از دو عالم تو در عالمی

بدینسان چرا کوتهی و کمی

تو شادی بدین زندگی عار کو

گشودند گیرم درت بار کو؟

نماز ار نه از روی مستی کنی

به مسجد درون بت‌پرستی کنی

به مسجد رو و قتل و غارت ببین

به میخاه آی و فراغت ببین

به میخانه آی و حضوری بکن

سیه کاسه‌ای کسب نوری بکن

چو من گر ازین می تو بی من شوی

بگلخن درون رشک گلشن شوی

چه میخواهد از مسجد و خانقاه

هر آنکو به میخانه برده است راه

نه سودای کفر و نه پروای دین

نه ذوقی به آن و نه شوقی به این

برونها سفید و درونها سیاه

فغان از چنین زندگی آه، آه

همه سر برون کرده از جیب هم

هنرمند گردیده در عیب هم

خروشیم بر هم چو شیر و پلنگ

همه آشتیهای بدتر ز جنگ

فرو رفته اشک و فرا رفته آه

که باشند بر دعوی ما گواه

بفرمای گور و بیاور کفن

که افتاده‌ام از دل مرد و زن

دلم گه از آن گه ازین جویدش

ببین کاسمان از زمین جویدش

به می هستی خود فنا کرده‌ایم

نکرده کسی آنچه ما کرده‌ایم

دگر طعنهٔ باده بر ما مزن

که صد بار زن بهتر از طعنه زن

نبردست گویا به میخانه راه

که مسجد بنا کرده و خانقاه

چه میخواهد از مسجد و خانقاه

هر آنکو به میخانه بردست راه

روان پاک سازیم از آب تاک

که آلودهٔ کفر و دین است پاک

ندانم چه گرمیست با این شراب

که آتش خورم گویی از جام آب

به می صاحب تخت و تاجم کنید

پریشان دماغم، علاجم کنید

جسد دادم و جان گرفتم ازو

چه میخواستم، آن گرفتم ازو

بینداز این جسم و جان شو همه

جسد چیست؟ روح روان شو همه

گدائی کن و پادشاهی ببین

رهاکن خودی و خدائی ببین

تکلف بود مست از می شدن

خوشا بیخود از نالهٔ نی شدن

درون خرابات ما شاهدیست

که بدنام ازو هر کجا زاهدیست

بخور می که در دور عباس شاه

به کاهی ببخشند کوهی گناه

سکندر توان و سلیمان شدن

ولی شاه عباس نتوان شدن

که آئین شاهی از آن ارجمند

نشسته است برطرف طاق بلند

یکی از سواران رزمش هزار

یکی از گدایان بزمش بهار

سگش بر شهان دارد از آن شرف

که باشد سگ آستان نجف

الهی به آنان که در تو گمند

نهان از دل و دیدهٔ مردمند

نگهدار این دولت از چشم بد

بکش مد اقبال او تا ابد

همیشه چو خور گیتی افروز باد

همه روز او عید نوروز باد

شراب شهادت بکامش رسان

بجد علیه السلامش رسان

رضی روز محشر علی ساقی است

مکن ترک می تا نفس باقی است


]]>